۱۳۹۰ مرداد ۲۶, چهارشنبه

فراخوان برای گردهمآئی و برگزاری میز اطلاعات


ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر
هر کس حق آزادي عقيده و بيان دارد و حق مزبور شامل آنست که از داشتن عقايد خود بيم و اضطرابي نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن، با تمام وسائل ممکن و بدون ملاحظات مرزي، آزاد باشد.


تابستان خونین 1367 را نباید فراموش کرد
فراخوان
برای گردهمآئی و برگزاری میز اطلاعات

بدینوسیله از تمامی مبارزان راه آزادی، مدافعان حقوق بشر برای همراهی و همصدائی در این مراسم دعوت بعمل می آوریم.
زمان برگزاری:  10,00 الی 12.00 شنبه  27. 08. 2011
محل برگزاری .لیمبورگ، میدان اروپا، خیابان ورنر زینگر
Werner Senger str .vordem Europa Platz - Limburg
   برگزار کننده: معصومه اعلمی
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران / نمایندگی گیسن و لیمبورگ

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر