۱۳۹۰ مرداد ۲۷, پنجشنبه

فراخوان سخنرانی، داستانخوانی بحث وگفتگو درپالتاک   ماده اول  کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد

1- تمام ملتها حق خودمختاری دارند. بواسطه این حق، آنها وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و توسعه فرهنگی خود را آزادانه تعیین میکنند.
2- تمام ملتها میتوانند برای اهداف خود، بدون لطمه زدن به تعهدات ناشی از همکاریهای اقتصادی بین المللی که بر مبنای اصول سود متقابل و حقوق بین المللی، آزادانه (منعقد شده است) ثروتها و منابع طبیعی شان را مصرف نمایند. در هیچ موردی نمی توان ملتی را از وسایل امرار معاش خود محروم نمود.
3- دولتهای عضو این میثاق، از جمله دولتهای مسئول اداره کشورهای مستعمره و تحت قیمومیت، باید در تحقق حق خودمختاری و احترام به این حق، طبق مقررات منشور ملل متحد، سرعت بخشند.

حقوق بشر و مردم کرد
فراخوان
سخنرانی، داستانخوانی بحث وگفتگو درپالتاک 

 سخنرانان وموضوع سخنرانی:
اریز داراپور: فعال سیاسی
آغاز کشتار ملت کرد
حمید حمیدی: پژوهشگر و کنشگر حقوق بشر
مرزهای نقض حقوق بشرکجاست و معیارهای آن کدامند؟
داستانخوانی: میترا درویشیان نویسنده و فعال حقوق بشر

 مکان: پالتاک
Paltalk:
Social Issues and Politics
Human Rights
Kanoon Defa az Hoqoq Bashar dar Iran Iran
 زمان:  یکشنبه 28 آگوست ساعت 19.00 به وقت اروپای مرکزی

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
نمایندگی کلن

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر