۱۳۹۱ مرداد ۲۷, جمعهکانون دفاع از حقوق بشر در ایران نمایندگی ترکیه برگزار مینماید:


کشتار زندانيان سياسی و چه بايد کرد

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر