۱۳۹۱ مرداد ۲۲, یکشنبه


کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار مینماید:ماده 18 اعاميه جھانی حقوق بشر و عملکرد جمھوری اسامی ايران

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر