۱۳۹۲ فروردین ۵, دوشنبهفراخوان 

همکاران و مسئولین محترم کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
با سلام و درودهای صمیمانه

جلسه عمومی ماهیانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در روز یکشنبه 7 آوریل 2013 ساعت 16.00 بوقت اروپای مرکزی در فضای مجازی پالتاک اتاق کانون بشرح زیر برگزار خواهد شد.

1.      خوش آمد گوئی و خیر مقدم و اعلام برنامه این ماه توسط مسئول جلسه آقای مقدم (5 دقیقه)
2.       بررسی مصوبات جلسه قبل توسط آقای حیدری ( 10 دقیقه )  
3.         گزارش نمایندگی ها توسط مسئولین و بررسی عملکرد آنان توسط اعضاء (40 دقیقه
نمایندگی های الدنبورک-برمن،   هانوفر،   هامبورک،   کیل،   گیسن،    سوئیس،   ترکیه،    سوئد،    اشتوتگارت،    (هر نمایندگی 4 دقیقه)
4.       گزارش امور اینترنتی و بررسی عملکرد آن توسط اعضاء آقای کیاهی  ( 5 دقیقه )  
5.         گزارش کمیته ها توسط مسئولین هر کمیته و بررسی عملکرد آنان توسط اعضاء (30 دقیقه) 
کمیته دفاع از حقوق زنان،    کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان،    کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان،    کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو،    کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی،    کمیته روابط عمومی (هر کمیته 5 دقیقه)
6.      گزارش امور فرهنگی و پژوهشی و بررسی عملکرد آن توسط اعضاء  آقای بهرخو (5 دقیقه)
7.      گزارش بخش صدا و تصویر و بررسی عملکرد آن توسط اعضاء  آقای علی یاری (5 دقیقه)
8.      گزارش امور پژوهشی و بررسی عملکرد آن توسط اعضاء  آقای صفائی (5 دقیقه)
9.      گزارش سردبیر ماهنامه و بررسی عملکرد ماهنامه توسط اعضا خانم منظری ( 5 دقیقه ) 
10.  گزارش مالی و بررسی آن خانم امیری ( 5 دقیقه ) 
11.     گزارش هیئت رئیسه و بررسی عملکرد آن توسط اعضا ( 20 دقیقه  )
صدر هیئت رئیسه،      قاتم مقام و مسئول نمایندگیها و کمیته ها،     عضو هیئت رئیسه و مسئول امور اداری، مالی و امور فرهنگی و پژوهشی،  (هر عضو هیئت رئیسه 6 دقیقه) 
12.   پیشنهادات همکاران و بحث گفتگو و نتیجه گیری در خصوص آن ها ( 50 دقیقه ) 

 یادآوری:

1 . حضور بموقع شما باعث برگزاری منظم جلسه خواهد گردید
2 . همکاران محترم پیشنهادات و انتقادات خود را در زمان لازم بیان کرده تا زمان جلسه طبق روال پیش بینی شده برگزار شود .
3 . مسئولین نمایندگی ها موظف به اطلاع رسانی به اعضا خود می باشند و بدیهیست حضور کلیه اعضا، در این جلسات  ضروری است.


کمیته روابط عمومی  

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر