۱۳۹۰ مرداد ۱۵, شنبه

فراخوان سخنرانی، داستانخوانی بحث وگفتگو درپالتاک 6 اگوستماده 2 (ممنوعيت تبعيض)  کنوانسيون حقوق کودک، طبق ماده 49 دوم سپتامبر 1990
1)  حکومتهاي عضو اين پيمان، براي هر کودکي که در قلمرو آنهاست، بدون تبعيض و يا فرق گذاري و بدور از هرگونه وابستگي به نژاد، رنگ پوست، منشاء اجتماعي و قومي و يا ملي، ميزان دارايي، معلوليت، وضعيت سرپرست و يا والدين و هر موقعيت ديگري که کودک در آن است، اجراي حقوق مندرج در اين پيمان نامه را تضمين ميکنند.
2)  حکومتهاي عضو اين پيمان، تمام اقدامات لازم را انجام ميدهند تا اين اطمينان کامل را بوجود آورند که هر کودکي از همه اشکال تبعيض و فرق گذاري در امان است و بخاطر ابراز عقيده و جهان بيني و فعاليت هاي والدين يا سرپرست يا اقوام خودش مجازات نمي شود.

ماده 6 (حق زندگي) کنوانسيون حقوق کودک، طبق ماده 49 دوم سپتامبر 1990
1)  هر کودکي حق زندگي دارد و اين حق مادرزادي اوست که از طرف همه حکومتهاي عضو پيمان به رسميت شناخته ميشود.
2)  ادامه حيات و رشد کودک از طرف حکومتهاي امضاکننده اين پيمان نامه بطور کامل تضمين ميشود.
...
حقوق انسانی و نگاه سنتی به زن در آسیا
فراخوان
سخنرانی، داستانخوانی بحث وگفتگو درپالتاک

 سخنرانان وموضوع سخنرانی:
نویسنده، محقق امور زنان و سردبیر نشریه علم موفقیت فاطمه زندی:
زن ستیزی در جوامع سنتی آسیا (از مرگ اجباری در رحم مادر تا خودسوزی بر قبر همسر)
 پژوهشگر و کنشگر حقوق بشر  :حمید حمیدی
سقط جنین از دیدگاه حقوق بشر
داستانخوانی: نویسنده و فعال حقوق بشر
مکان: پالتاک
Paltalk:
Social Issues and Politics
Human Rights
Kanoon Defa az Hoqoq Bashar dar Iran Iran
 زمان:  شنبه  6 آگوست 2011 ساعت 19.00 به وقت اروپای مرکزی
برگزار کننده: سوری خرمدل india@bashariyat.de

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
نمایندگی هندوستان

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر